Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

 

Všeobecné podmínky

1. Úvod

Cestovní agentura Jana Heinzová - Sunny Holiday, se sídlem Šumvald 382, 783 85 Šumvald, IČO: 07910461 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Uničově .  (dále CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů, pořádaných cestovními kancelářemi - touroperátory (dále jen CK). Prodej zájezdů provádí CA na základě uzavřených obchodních smluv s CK. Smluvní CK jsou řádně pojištěny podle právních předpisů upravujících cestovní ruch.

2. Rezervace

Zájemce o nabízený zájezd si ho rezervuje prostřednictvím rezervačního formuláře nebo telefonicky v naší kanceláři. CA si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace, která je neúplná, rozporuplná, bez uvedení správného kontaktního telefonního čísla a to aniž by odmítnutí sdělila zájemci. Rezervace není závazná.

3. Objednávka

Po obdržení objednávky rezervuje CA zájezd dle poptávky. V případě obsazené kapacity kontaktuje CA neprodleně zákazníka a navrhne mu alternativní možnosti jako např. jiný termín nebo jiný zájezd apod. V případě volného místa zašle CA zákazníkovi cestovní smlouvu vč. pokynů pro platbu zájezdu. Zákazník je povinen jím podepsanou cestovní smlouvu poslat CA v termínu rezervace zpět. Termíny pro platbu - tj.zálohu a doplatky ev. jednorázovou platbu jsou pro zákazníka závazné a CA nenese zodpovědnost za důsledky (jako např. storno rezervace či zájezdu ze strany CK) v případě zpoždění plateb zaviněných zákazníkem. Cestovní smlouva je závazná okamžikem podpisu.

4. Platební podmínky

Zákazník zaplatí za běžné zájezdy, objednané více než jeden měsíc před termínem zájezdu zpravidla 50% z plné ceny zájezdu. Nejpozději 30 dnů před termínem zájezdu doplatí zbytek plné ceny zájezdu.

Zájezdy typu "na poslední chvíli" a zájezdy, objednané ve lhůtě menší než kalendářní měsíc před termínem zájezdu hradí zákazník v plné ceně, jednorázově a to na účet CA nebo příslušné CK (dle pokynů ve smlouvě).

5. Pokyny k zájezdu

5.1. Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají cca týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. CA nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, je mu však vždy nápomocna v jejich získání.

5.2. Každý zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Každý zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality zajišťuje CK pouze na žádost zákazníka v opačném případě si zákazník zajišťuje tyto víza sám.Je nutné si tyto vízové formality vyřídit před vycestováním .Platí pro destinace, kde je nutná vízová povinnost. Za případné neudělení víza nenese cestovní agentura či CK žádnou odpovědnost.

5.3.  Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

6. Storno podmínky

Bez storno poplatků - do okamžiku podpisu cestovní smlouvy.

Pozdější storno ze strany zákazníka podléhá storno podmínkám pořádající CK.

7. Reklamace

Zákazník má právo na reklamaci, která se řeší dle podmínek pořádající CK.

 

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby cestovní agentura Jana Heinzová – Sunny Holiday, se sídlem Šumvald 382, 783 85 Šumvald, IČO 07910461 zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu v Uničově . (dále jen „CA“) za účelem plnění smlouvy a marketingových aktivit, jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno, příjmení, tel. číslo, datum narození, adresa, historie absolvovaných zájezdů (dále jen „Osobní údaje“).

Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

a. právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;

b. právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;

c. právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí; 

d. právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a

e. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.

Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 5 let. Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.

Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@sunnyholiday.cz, aniž by toto mělo dopad na trvání Smlouvy. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí.

Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o zájezdu.

Vytvářím objednávku...